Klimat politikens dilemma James Hansen

Obamas andra chans att lösa den främsta moraliska frågan
under detta sekel

Av James Hansen, 2010-04-08


President Obama valde, till slut, en hård linje i förhandlingarna om sjukvårdslagstiftningen och avtalet om vapenkontroll med Ryssland – och lyckades. Skulle detta kunna vara vändpunkten för något som fortfarande kanske kunde bli ett stort ledarskap?


2000-talets viktigaste moraliska fråga kommer nästan säkert att vara klimatförändringen, jämförbar med nazismen som Churchill stod upp emot på 1900-talet och slaveriet som Lincoln konfronterade under 1800-talet. Vårt beroende av fossila bränslen hotar, om vi inte minskar det, våra barn och barnbarn och de flesta arterna på vår planet.


Och ändå uppträdde presidenten, när han tog upp klimatfrågan i sitt tal till nationen, väluppfostrat intill dumhet och inledde med ”Jag vet att det finns de som inte håller med” när han syftade på de vetenskapliga bevisen. Denna svaga upptakt gav nästan legitimitet åt klimatförnekarna och hälsades så klart med tjo och tjim från det välsmorda kolkraftsblocket bland kongressmännen. Presidenten blev förlägen och hans anhängare hukade sig.


Detta är inte 1600-talet när ”tron” stod över vetenskapen och tvingade Galileo att förneka sin förståelse av solsystemet. Presidenten borde förbehållslöst stödja det klimatvetenskapliga forskarsamhället som är under politiskt dirigerad attack, rörande riktigheten i dess vetenskapliga analyser. Om presidenten behöver stöd eller skydd kan han be om en omedelbar rapport från National Academy of Sciences, som skapades av Abraham Lincoln för att ge råd om tekniska frågor.


Varför måste presidenten se den svåra sanning som presenteras av klimatvetenskapen i ögonen? Varför får han inte använda presidentens vanliga taktik: att bara prata om behovet av ren energi och energi-oberoende? Därför att den metoden leder till fel politik, ineffektiv lagstiftning späckad med eftergifter åt särintressena, precis som Waxman-Markeys lagförslag i representanthuset och de lagförslag som nu övervägs i senaten.


Ett stigande pris på koldioxidutsläpp är den grundläggande förutsättningen om vi ska lyckas bryta vårt beroende av fossila bränslen och ta oss in i en framtid med rena energikällor. Om vi nämligen inte tvingar de fossila bränslena att betala för sina skador på människornas hälsa, miljön och våra barns framtid, så kommer de fossila bränslena att fortsätta att vara den billigaste energin och vi kommer att krama ut varje droppe ur oljesand, oljeskiffer, orörda landområden och havsbottnar.


Det är viktigt att det stigande kolpriset följs upp med att 100 % av de insamlade skatteintäkterna betalas tillbaka till allmänheten – annars kommer allmänheten inte att tillåta att skattesatsen blir tillräckligt hög för att påverka livsstil och val av energislag. Skatten måste utan undantag samlas in från de fossila bolagen vid gruvan, borrhålet eller införselhamnen. Intäkterna borde fördelas jämnt på alla vuxna invånare, med halv ranson för barn, upp till två barn per familj, och skickas ut varje månad som en ”grön check”. En del av skatteintäkten skulle kunna användas för att minska inkomstskatten, förutsatt att denna sänkning är synlig och möjlig att kontrollera.


Det stigande kolpriset kommer att påverka nästan allt. Folks inköp kommer att spegla en önskan att minimera kostnaderna. Närproducerad mat kommer att gynnas, medan import från andra sidan jordklotet kommer att minska. Förnybar energi, andra kolfria energislag och energi-effektivisering kommer att växa. Och fossila bränslen kommer att minska.


Denna kolskatt med återbetalning är tydlig, rättvis och effektiv. Kongressmannen John Larsson definierade en lämplig stigande skattesats. 15 dollar per ton koldioxid första året och sedan 10 dollar mer för varje år. Ekonomiska modeller visar att koldioxidutsläppen skulle minska med 30 % till år 2020. Den årliga utbetalningen då skulle bli 2000 – 3000 dollar per invånare, alltså 6000 – 9000 dollar för en familj med två barn eller fler.


Cirka 60 % av befolkningen skulle få större intäkter än vad de behövde betala för ökade energikostnader. Folk kommer att själva avgöra sina nettokostnader eller nettovinster genom sina val av energi och konsumtionsvaror. Utbetalningarna kunde justeras mellan delstaterna för att förhindra att välståndet flyter iväg från en del av landet till en annan.

Religiösa rörelser av alla slag – katolska, judiska, protestantiska, ortodoxa, evangeliska – är förenade i sin syn på klimatförändringen som en moralisk och etisk utmaning. Religious Coalition on Creation Care arbetar tillsammans med Citizen’s Climate Lobby, Price Carbon Campaign, och ekonomer vid Carbon Tax Center för att hjälpa till att genomföra denna ärliga, effektiva energi- och klimatpolitik. Och allmänheten kan förväntas stödja denna politik, om man förklarar den väl.


Men hittills har kongressen mosats sönder av särintressena. Ledarna i kongressen infogar eftergifter i lagförslagen för att locka till sig industristöd och särskilda röster. Det bästa i högen, Cantwell-Collins lagförslag, återlämnar 75 % av skatteintäkten till allmänheten. Men det är ändå ett cap-and-trade-förslag, och dess låga koldioxidpris och dess kompensationsprojekt skapar inte mycket stimulans för ren energi och skulle bara ha en liten inverkan på koldioxidutsläppen.


Kan särintressenas kakafoni övervinnas? Det finns ett sätt: presidenten måste engagera sig. Han måste förklara situationen för folket och använda sin maktställning för att förmå kongressen att göra vad som är rätt för nationen och för framtida generationer.


Han måste förklara att vi behöver ett stigande pris på koldioxid för att kunna fasa ut vårt beroende av fossila bränslen. Utdelningen kommer att stimulera ekonomin och förse allmänheten med de medel som behövs för att flytta över till en framtid med ren energi.


Koldioxidskatt med utdelning är den grundläggande politik som behövs för att föra nationen framåt till en framtid med ren energi. Men denna politik måste kompletteras med andra inslag som t.ex. standardkrav på byggnader och energieffektivitet, allmänna investeringar i förbättrad infrastuktur och teknologisk utveckling.


Kongressen har en roll att spela för att vi ska uppnå dessa mål, men det är det stigande priset på koldioxid som kommer att göra det möjligt att nå dem. Regeringen kan tillhandahålla lånegarantier för kärnkraft och stödja utveckling av försök med kolinfångning och lagring, men dessa energislag måste konkurrera med energi-effektivitet och förnybar energi på en fri marknad.


Det bästa med ett enkelt, ärligt, stigande pris på koldioxid är att det skapar den enda realistiska möjligheten för ett internationellt klimatavtal. President Obama gjorde rätt som övergav 192-nationers-debatten. Det som behövs är en överenskommelse mellan de två största utsläpparna, USA och Kina.


Kina kommer aldrig att gå med på ”utsläppstaks”-lösningen som kongressen förordar. Utvecklingsländerna kommer inte att sätta något tak på sina ekonomier. Men Kina är villigt att förhandla om ett koldioxidpris. Hur kan jag säga detta med övertygelse?


Kina gör enorma investeringar i kärnkraft, vindkraft och solkraft. Man vill undvika att som USA bli beroende av fossila bränslen. Man vill rena sin luft och sitt vatten. Man vill skydda de hundratals miljoner kineser som bor nära havsnivån. Man vet att de egna rena bränslena kommer att vinna bara om de fossila bränslena tvingas betala för de skador de orsakar.


När väl USA och Kina enas om ett koldioxidpris kommer de flesta andra länder att acceptera samma sak. Varor från länder som inte har någon koldioxidskatt kan beläggas med en motsvarande tull, enligt de regler som finns inom World Trade Organization. Detta kommer att övertyga de flesta länder om att ansluta sig, så att de kan ta upp skatten själva.


Eftervärlden kommer kanske att minnas att Obama minskade antalet raketer med kärnstridsspetsar, eller att han ökade antalet amerikaner som kunde få sjukvård med 10 %. Men om han drömmer om att bli en verkligt stor president måste han ta itu med detta seklets stora moraliska fråga.

———————————–

I snabböversättning av Lars Almström 2010-05-30

Källa:

http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2010/20100405_ObamaSecondChance.pdf

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Modetrender eller grundläggande miljösäkerhet?

Vad är mest intressant? Hur senaste bilmodellen, senaste klockan, modet inom kläder eller att ha en långsiktig hållbar plan för hur vi kan må bra? Hur vi kan nå blans och långsiktigt hållbar ekonomi? En ekonomi som möjliggör sunda varor ger oss en sund livsstil. Med dagens teknik är det möjligt.

Syftet med Grön Injektion är att allokera medel för att lyfta intresset för vår planet. Den naturliga världen tas förgivet. Ett kinesiskt ordspråk lyder ungefär ”En hel skog kan växa utan ett ljud. När ett träd sågas ner sker det med ett väldigt brak”. Vi tar för givet att t ex äppleträdet ger oss äppleskörd varje år utan vår ansträngning. Vatten, sol, syre, bin, humlor, fåglar, insekter m.m samverkar för att skapa dessa äpplen! Den ekonomiskt skapade världen av oss människor är helt underställd den ekologiska naturliga världen. Idag hanteras den naturliga världen som om den vore oss underställd. Den Europeiska synen att naturen är en resurs att exploatera börjar bli allt mer farlig.

Ekonomi är ett Grekiskt ord som betyder att ”hushålla med begränsade resurser”. Den Europeiska ekonomi som idag råder på vår Jord förespeglar obegränsade resurser.

Högt stående kulturer och Naturfolken har haft en relation med naturen. Alla av oss har en förmåga att vårda våra relationer. Ingen tycker om att bryta en relation. Kan ett system implementeras där vi har större eftertänksamhet inför hur vi behandlar vår natur? Att bryta ett träd, bryta malm och exploatera fisk och djurliv, hur gör vi detta på ett långsiktigt hållbart sätt? Hur kan vi leva på ”räntan” av vad det naturliga systemet producerar och växer till sig med per år?

Vi kan ha dagens bekväma livstil med 10% påverkan av naturen! Vi har tekniken, det är en fråga om ledarskap och att använda smarta tekniker som reduserar vår påverka av miljön och vid samma tillfälle skapar arbetstillfällen.

Med befintlig teknik kan vi redusera vår miljöpåverkan med 90%. Det handlar inte om att rädda miljön – det handlar om att ha en miljö som är levnadsbar för oss människor.

Christian Keiller

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Tesen att efterfrågan styr priset kan omprövas

Tillgång och efterfrågan är väl i huvudsak vad som styr ett pris?
- Det vi har mycket av är billigt och det vi har ont av är dyrt?

Har vi mycket arbetskraft? – I Europa finns 23 miljoner människor arbetslösa.

Har vi stor tillgång på råvaror, energi och natur? På råvaror har vi en begränsning och så länge som uran, kol och olja står för en stor del av energin så finns där också en begränsning.

I rådande europeiska ekonomi så gäller alltså inte huvudregeln att tillgång och efterfrågan styr priset.

Tillgång på arbetskraft har vi gott om och ändå är priset högt.
Tillgång på råvaror har vi ont om och ändå är priset lågt.

Hur skulle vår ekonomi se ut om priset på en given vara säg ett bord, vore det omvända: – Att råvaran kostade och var dyr och arbetskraften var billig?

- Troligt är att vi skulle förbruka betydligt mindre energi. Vi skulle inte slänga utan reparera våra saker och byggnader. Vi skulle använda arbetskraft istället för maskiner på t ex olja för att transportera saker.

Kanske skulle slutpriset ut till kund för t ex ett bord vara det samma men att förhållandena skulle vara det omvända i vad som har kostat.

Vore detta en väg mot en mer hållbar utveckling?
En utveckling som ger sysselsättning åt människor och minskar användningen av våra naturresurser.

När fler kommer i sysselsättning kan det även ge positiva effekter som bättre hälsa och mindre kriminalitet.

Jag inser att detta är svårt att genomföra och att det är lite pågående s.k. grön skatteväxling. – Dvs att minska skatten på arbete och höja skatten på råvaror. Jag tror att ända sättet för en hållbar utveckling är att skynda på detta. Det är bråttom med att öka priset på själva råvaran. Råvaran behöver bli dyrare och få ett rättmätigt pris.

Den springande punkten är att så länge som våra naturresurser är så billiga som idag och lätta att konsumera så kommer vi att göra det. Då tar det inte lång tid tills det inte finns någonting kvar så som på t ex Påskön. Deras träd var gratis och de högg ner allt sammans och sedan blev det kaos, enligt en teori.

Vill vi undvika detta kaos behöver vi agera nu!

Om Du vill ha handling: Kontakta mig!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

The Royal Bacherlors Club 13/10 kl 18.00 Workshop, dialog och föreläsning

Grön Injektion inspirerar medlemmarna på The Royal Bachelors Club, med Workshop och föredrag, onsdag 13 oktober, med start kl 18.00

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Möteskultur kan ger energi på rätt sätt

Fundera över hur JAG ger energi?!

Fundera över vad som ger MIG energi?!

Vi är alla ofta i en grupp. Det kan vara i hemmet, jobbet i hobby samanhang som vi agerar / socialiserar i grupp. Att fundera igenom hur jag kan göra för att ge energi till mina medarbetare kan vara ett bra sätt att behålla jobbet, bli befodrad, få högre lön, längre semester och mer. Hur vi ger och tar energi påverkar hur vi presterar i vår roll på arbetsplatsen/ hemmet/ hobbyn. Detta energiflöde påverkar våra resultat och därigenom vår frihet och slutligen vår lön.

Mötes kultur:

Jag och Du budskap:

”Jag känner mig inte respekterad när Du avbryter mig.”

istället för:

”Du respekterar inte mig.”

Ofta drunknar bolaget/organisationer i driften. Vi släcker bränder istället för att planera verksamheten med kontinuerlig återkoppling som ger energi. Feedback på hur vi samverkar gör att vi blir än mer lönsamma.

Högpresterande grupper / bolag kräver goda relationer. Feedback ger ofta respekt och goda relationer. Alla i gruppen känner sig inkluderade när feedback ges på rätt sätt. Framgång är ingen slump. Träna Ditt bolag för framgång!

Christian Keiller

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Dagens bekväma livstil & 10% påverkan på miljön är möjlig

Dagens teknik ger miljösäkerhet om vi använder den!

Dagens teknik erbjuder en hållbar utveckling där vi reducerar människans fotavtryck i naturen med 90%. Vi har tekniken att ha samma levnadsstandard fast med 90% längre påverkan av vår gemensamma miljö/ekologi.

Forskare är eniga om att ett starkt ledarskap som förenar och gör det möjligt för världens länder att fatta gemensamma lagar som bibehåller den ekologiska balansen är nödvändigt om vi vill leva ett stabilt och säkert liv. Vill vi leva ett stabilt och säkert liv behöver vi en säker miljö som dagens miljö möjlig gör.

Vi behöver agera skyndsamt. En forskar rapport lanserad i maj 2010 slår fast att årets 4 första månader, januari till april var de varmaste någonsin uppmätta på vår planet sedan mätningarna började år 1840.

USA säkerhets polisen CIA har som mål ”………” att skydda medborgarna. Världens forskare är eniga om att största hotet för USA:s medborgare kommer från en alltmer ostabil miljö. En o stabil miljö där den amerikanska livsstilen är den största bidrags givaren. CIA börjar nu lägga lite av sin budget på att möta andra hot än de från andra kulturer och länder. USA är det land som konsumerar mest av jordens resurser. Allt omvandlas och ingenting försvinner. Alla föroreningar, gifter som uppstår vid förbränning av våra fossila skogar (olja) ändrar så småningom vår atmosfärs sammansättning. Atmosfären skapades av blågröna alger. Jorden skapades för 4,5 miljarder år sedan. Det tog 1-2 miljarder år innan de första livsformerna skapades och en urtida atmosfär därefter kunde bildas. 65 miljoner år sedan dog dinosaurierna ut. Människlig aktivitet som vi känner till det är 10 000 år. Sedan andra världskriget har förbränningen av kol accelererat till en hastighet att vi ändrar atmosfärens beståndsdelar. Lika väl som atmosfären än gång skapats kan vi sakta montera ner den. Jorden är det ända levnads bara utrymme vi känner till. Redan nu breder syrefria bottnar ut sig i våra hav. Likväl som vår måne är livlös är vissa hav idag livlösa. Vill vi att resten av vår planet skall bli mer som månen?

Forskare menar att vi fortfarande, genom att agera smart, skapa fred och ordning, respektera varandra och naturen, kan bibehålla den stabila miljö vi idag tar för givet.

Global uppvärmning / Växthus effekt

Nästan allt vårt energi behov kommer vid förbränning av olika saker. Vid förbränning sker två saker: Global uppvärmning och försurning. Dels bildas ett tjockare lager i atmosfären vilket högre utsträckning håller kvar solens strålar. Ca 3/4 av solens strålar skall reflekteras ut i rymden bort från jorden. Nu vid högre ”smog” bildning stannar mer av solens stålar här på jorden endast 1/4 studsar ut i rymden. När mer av solens strålar fastnar (3/4) innanför jordens atmosfär stiger jordens temperatur och detta kallas för Global Uppvärmning eller växthuseffekt.

Försurning

När mer och mer kol frigörs i luft och vatten vid nästan all förbränning förändras jordens pH värde. Allt marint liv är anpassat / beroende av sitt pH-värde. Vid förbränning av kol blir haven allt mer sura. Surt vatten förhindrar skal bildning hos skaldjur. Nästan alla fiskar äter skaldjur. De finns uppskattnings vis 1 miljon olika skaldjurs arter i haven. Dessa skaldjur är mycket små. De bäst kända skaldjuren är plankton och krill. Om havet blir allt mer surt hindras skaldjuren att forma skal och dör. Om dessa minsta av havets djur dör försvinner hela basen för vad större fisk äter. Försurningen av havet påverkar även växtligheten och korallrev negativt. Om människan kan fatta lagar där försurningen av haven regleras skyndsammast kan vi hålla kvar vid det rika havs liv vi har idag. Om havsvattnet tillåts bli allt mer försurat kan havet komma in i en cykel där det dör.

Om vi skyndar oss att ge ledare mandat att fatta globala lagar mot okontrollerbar förbränning kan vi hindra att havet blir en död stinkande sur gägga. Ett hav, ofruktbart utan liv och utan möjlighet till mat försörjning som havet idag ger till en stor del av världens befolkning, ger alvarliga konsekvenser för oss människor. Idag frigörs ca 70 000 000 ton CO2 genom förbränning varje dag på vår planet. Vi har ibland långa skorstenar men ingenting försvinner. Det  släpps alltså lös 70 miljoner ton CO2 i vår atmosfär varje dag som om det vore ett ändlöst avloppshål.

Vi behöver inte välja mellan en sund ekonomi och en sund miljö. Vi har tekniken att ha samma eller tom bättre livsstil genom en sund hantering av vår relation till miljön.

Tre huvud bitar för en bättre miljö, helst genom lagstiftning:

1. Plantera träd i stället för att hugg ner dem. Avskogning är ett stort hot. Skogen ger oss mycket av det syre vi har i vår atmosfär. Allt färre träd i en idag mycket snabb takt ger mindre frisk luft. Avskogningen är även ett stort hot mot boplatser och biotoper för växt och djurliv. Träd är mer värda på rot än som timmer. Hur kan vårt ekonomiska system göra detta tydligt?

2. Använd befintlig förnyelsebar energi istället för förbränning. Energi finns över allt. Det gäller bara att fånga upp den! Sol, vind, geotermisk, värmeväxlare…

3. Finna andra stimulanser istället för att shoppa! Vår överkonsumtion, som ett nöje och något att göra, driver fram billiga mat- och teknikvaror ofta på miljöns bekostnad. Konsumtionen sker främst i Europa och USA. Vårt driv efter billiga varor gör att det produceras varor till bekostnad av gräsliga arbetsvillkor och giftiga utsläpp till vår miljö.

Vi är alla en del av det naturliga systemet. Vill vi fortsätta att leva ett bekvämt och modärnt liv, som vi i väst är vana vid sedan 50 år, behövs en smart hantering av vår- luft, -vatten, -skog, -djur och fisktillgångar skyndsammast beslutas om.

Christian Keiller

PS: Siffror och absoluta tal i denna skrift kan ses som ungefärliga. Det är inte exakt vetenskap då ingen riktigt vet. Principen är dock väldigt tydlig och sann.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Kontakt med verkligheten

- Isen smälter i samma takt som hela NY citys dagliga färskvattenbehov! Världens glaciärer smälter i samma takt som hela NY ca 18 miljoner människor konsumerar per dag. Det är en enorm förändring.

Vi människor har byggt vårt system; boplatser, infrastruktur och ekonomi i ett förtroende till naturen med förutsättning av att den är relativt stabil. Naturens stabilitet går nu från långsam till snabb.

Människors beslutsprocesser är fast vid långsamma beslutsmönster. Militär/polisiära krafter håller takt pinnen av hur hur lång tid ett beslut skall ta. Det naturliga systemets syfte är att ge och skapa liv. Dagens ekonomiska system är till för att ge ägarna kontroll. Förbränningen av fossila skogar skapar ett problem med försurning av våra hav och en tjockare hinna vid vår atmosfär som ger en effekt av global uppvärmning. Denna förbränning som verkligen tog hög fart efter andra världskriget år 1945 är ett problem vi behöver lösa tillsammans.

Vetenskapen idag har blivit ett filter mellan människor och naturen. Vår Europeiska vetenskap gav oss en villfarelse om vad naturen klarar av samt funktion. Jag var idag den 29/5-2010 på invigning av naturreservatet Verle Gammelskog i Ale kommun 5,5 mil norr om Göteborg, möjliggjort av Ett Klick För Skogen. Vår guide som är en passionerad fågel levare berättade att det har hänt något, skogen är nu mera tyst. Det myller av fågel sång som hördes för 15-10 år sedan har nu försvunnit. Det hörs enstaka fåglar men inte i lika omfattning som förr. Om fåglarna dör vad händer sedan? Vad är det ekonomiska värdet av en skog myllrande med liv, sång och rörelse? Hur kan vi rädda det som är kvar innan det blir helt tyst?

Christian Keiller

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Hållbart skogsbruk

Skogen, träden är en förutsättning för vår luft på vår planet. Skogen ger oss en trygg, stabil och säker biotop. Skogen reglerar vår planets fuktighet. Det blåser inte i en skog. Det är fuktigt, rent och tryggt. En björk tillexempel suger upp 400 liter vatten per dygn, under sommaren. Om vi hugger ner skogen ändras fuktigheten. Om vi hugger ner skogen ändras omkringliggande vatten flöden radikalt. Allt levande får radikalt ändrade levnadsförhållanden. Svampar, mossa och insekter är beroende av en fuktig miljö och skydd från sol och vind som träden möjliggör. Alla fåglar och fyrfota djur är likväl beroende av träden för sina boplatser.

Visst finns det mycket träd i Sverige. Sveriges geografiska placering betyder att vi är en del av Targabältet, barrskogen från Ryssland, Sverige över till USA och Canada.

I stora drag produceras 50 % av allt syre av mikroskopiska alger som finns vid vattenytan, 25 % tillverkas i det stora barrskogsbältet och 25 % tillverkas i de tropiska skogarna runt ekvatorn (Brasilien, Nigeria, Malaysia, Indonesien).

Skövling av skog till kalhyggen (även kallat ”rationellt skogsbruk”) är helt förödande. Blåbärsris tar t ex 400 år på sig att komma tillbaka, förutsatt att det inte odlas granplantage. Kalhyggen, ren huggning, ändrar markens komposition radikalt. Från fuktigt med jämn temperatur, vindstilla och skuggigt till torrt, varmt, blåsigt och exponerat för solens strålar.

Skogsbolagens kalkyler räknar massa ved per kubikmeter. Mängden timmer per kubikmeter är vad som avgör en skogs värde. Är det en korrekt bild av skogens sanna värde? En fungerande biotop med ett samspel av insekter, mossa, fyrfota djur, bär, svamp måste väl ha ett högre värde? Jag tror att kommande generationer kommer att värdera träd på rot långt högre än träd som timmer eller ved. Träden i våra skogar utgör en bas och möjlighet för massor av liv!

Jag föreslår en ekonomiskt hållbar hantering av alla våra resurser. Vid t ex uttag av timmer från en skog bör det ske på ett varsamt sätt. Små lätta metoder som tar ut kanske vart åttonde träd. En glesning av träd, så varsamt att temperatur, fuktighet och hem för skogens invånare kan bibehållas. Att bevara den ekologiska mångfalden det måste väl vara ekonomiskt? Om det är papper eller byggnadsmaterial som lockar av skogsresurser så finns det väl massor av andra sätt att åstadkomma dessa varor? Nya råmateriel till papper och byggnadsmaterial skulle väl kunna ge flertalet nya jobb?

Vi har möjligheten att minimera människans påverkan på vår natur med 90% bara vi använder de tekniker vi har idag och ändå ha kvar samma levnads standard. Om vi håller på att skövla skogen som vi gör kommer vi att äventyra vår egen existens. Om vi tar vara på de tekniker vi har kommer vi att skapa fler arbetstillfällen. Skapa större välstånd, trygghet och ett rikt liv för alla jordens invånare.

Christian Keiller, 17 juni 2010

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Rotary 18/6 kl 07.45 Workshop och föreläsning: )

Grön Injektion inspirerar Rotary Göterborg Centrum, med Workshop och föredrag. Fredag 18 juni kl 07.45

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Grön avokado ger Dig bättre ekonomi och en grönare värld!

Vill Du ha en grön och skön värld samt god privat ekonomi?

Är Du, som jag, är förtjust i avokado?

När Du handlar, plocka åt Dig ett par gröna avokado, redan idag!

De mognar i lite olika takt och då får Du perfekt mogna friska avokados till njutning!

När tålamodet tryter är det festande att köpa de nya ”ät mogna” avokados? Special inpackade i stöttåligt emballage och plast. Dessa kostar 200% mer för Dig.

-         Dels är inköps priset dubbelt så högt.

-         Dels brukar kvaliteten inte vara den samma.

Det är näst intill omöjligt att undvika skador på dessa sköra mogna frukter – besvikelser uppstår när många av dessa, inplastade och svåra att undersöka, är övermogna och hälften får kastas.

Förutom pris som är betydligt högre och kvalitén på matbordet betydligt sämre, ger förpackningarna en oönskad miljöpåverkan.

Hur många ton extra plast blir det per år för att handlarna nu kommit på att vår otålighet går att kommersialisera?

En sak är säker att miljöpåverkan drabbar Dig som konsument.

Ha kul av att köpa gröna avokados, hårda och tåliga, lätta att transportera hem.

Om Du vill skynda på mognadsprocessen är ett tipps att lägga dem bredvid några äpplen så mognar de snabbare : )

Christian Keiller

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd